Ενίσχυση της Διαφάνειας

Ενίσχυση της Διαφάνειας και της Επαγγελματικής Ηθικής και Ευθύνης

H Mylan θεωρεί την συνδρομή των Επαγγελματιών Υγείας (ΕΥ) και των Επιστημονικών Υγειονομικών Φορέων (ΕΥΦ) πολύτιμη και απαραίτητη στην αποστολή της για πρόσβαση 7 δισεκατομμυρίων ασθενών σε προσιτές και ποιοτικές θεραπείες και φάρμακα.

Η Mylan πρεσβεύει και δεσμεύεται υπέρ της διαφάνειας στις δραστηριότητες, εκπαιδεύσεις, δράσεις και αλληλεπιδράσεις με ΕΥ και ΕΥΦ.

Σε εφαρμογή των όσων προβλέπει ο νόμος (ν.4316/2014 - ΦΕΚ 270/Α/24.12.2014) και οι Κώδικες Δεοντολογίας και σε πιστή τήρηση όλων των προβλεπομένων διατάξεων, οι θυγατρικές της Mylan στην Ελλάδα δημοσιοποιούν στην ιστοσελίδα τους και στην ειδική πλατφόρμα του ΕΟΦ τις παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μεθοδολογικό Σημείωμα 2017

Μεθοδολογικό Σημείωμα 2018

Generics Pharma Hellas LTD:

Παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς 2015

Παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς 2016

Παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς 2017

Παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς 2018

BGP Φαρμακευτικά Προϊόντα Μ.Ε.Π.Ε:

Παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς 2015

Παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς 2016

Παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς 2017

Παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς 2018

MEDA Pharmaceuticals S.A:

Παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς 2016

Παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς 2017

Παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς 2018